Ring oss på018-265 09 60 eller klicka här

Vårt jämställdhets- och mångfaldsarbete

Ett fungerande mångfaldsarbete utgår ifrån övertygelsen att alla människor ska ha samma möjligheter att forma samhället och sina egna liv. Det förutsätter lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter på livets alla områden. I grund och botten handlar det också om demokrati och rättvisa.

Begreppet mångfald innefattar enligt vår definition alla människors lika möjligheter och värde oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, trosuppfattning, funktionsvariation, sexuell läggning eller ålder.

Brukarassistans mångfaldsarbete ska i överensstämmelse med gällande lagstiftning och vår egen övertygelse främja allas lika rätt i frågor om arbete, anställnings- och andra arbetsvillkor samt utveckling i arbetet. För att säkerställa att vi lever upp till detta, genomförs varje år medarbetar- och kundundersökningar där våra anställda (såväl tjänstemän som personliga assistenter) och kunder får komma till tals och ge synpunkter på hur vårt arbete med mångfald och jämställdhet fungerar. Resultaten från dessa i kombination med en mer djuplodande jämställdhetsenkät för personalen var tredje år, ligger till grund för en jämställdhets- och mångfaldsplan som uppdateras löpande.

Brukarassistans som arbetsgivare

Rekrytering

Brukarassistans rekrytering ska genomsyras av ett medvetet och genomtänkt mångfaldsperspektiv. Vi arbetar aktivt för en arbetsplats där alla bereds samma chans till anställning och en arbetsplats som anpassas efter varje individs behov. Vi strävar efter att ha en personalstyrka som kännetecknas av mångfald på alla plan, eftersom vi anser att detta är en stor del i vårt kvalitetsarbete ut mot våra kunder. 

Familjeliv

Brukarassistans som arbetsgivare uppmuntrar samtliga anställda att ta ett aktivt ansvar för barn och vara föräldralediga, eftersom detta anses bidra till ett positivt företagsklimat. Oavsett kön och familjesituation, ska arbetet kunna anpassas efter till exempel hämtning och lämning av barn. Planerad eller genomförd föräldraledighet ska inte påverka den anställdes löneutveckling.

Trakasserier

Brukarassistans har nolltolerans mot alla typer av trakasserier eller diskriminerande beteende. I den årliga medarbetarenkäten går vi igenom dessa frågor och var tredje år genomförs en jämställdhetsenkät för att säkerställa att detta arbete fungerar. Ingen medarbetare ska känna sig trakasserad eller diskriminerad utifrån någon av de diskrimineringsgrunder som angetts ovan.

Löner

Brukarassistans värdesätter mångfald där alla anställdas erfarenheter, egenskaper och kunskaper tas till vara. Osakliga löneskillnader och andra anställningsvillkor ska inte förekomma inom lika eller likvärdiga arbeten. Regelbundna lönekartläggningar görs för att säkerställa att det inte föreligger oskäliga skillnader mellan anställda som utför likvärdiga arbeten.