Ring oss på018-265 09 60 eller klicka här

Dataskyddspolicy

Allmänt

Brukarassistans (som vi nedan anger som ”BAS”, ”vi”, ”oss” och ”vår”) är en del av Särnmark. Särnmark Support AB, organisationsnummer 556456-4473 med adress Evenemangsgatan 31 A, 169 79 Solna (postadress Box 1393, 171 27 Solna), är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter som anställd hos BAS. Vi utför all hantering av personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning, GDPR.

Vi värnar om din integritet och rätten att ha kontroll över dina personuppgifter. Vi säkerställer att dina personuppgifter är skyddade och att behandlingen sker i enlighet med gällande dataskyddsregler. Målet med denna policy är att på ett tydligt och öppet sätt informera om hur vi behandlar dina personuppgifter. Policyn beskriver också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande.

Personuppgifter

För att kunna fullgöra våra rättigheter och skyldigheter som arbetsgivare behöver vi behandla anställdas personuppgifter. Personuppgifter är information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person, t. ex namn, personnummer, adress, telefonnummer, e-postadress eller kontonummer. De flesta personuppgifter vi behandlar är uppgifter som du själv har lämnat till oss. I undantagsfall behandlar vi också uppgifter som lämnats av andra. Det kan till exempel vara uppgifter om medlemskap i fackförening i samband med lönerevision om din fackförening lämnat sådana uppgifter till oss.

Ändamål och rättslig grund för behandlingen

Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning. Framför allt behandlar vi dina personuppgifter för att kunna fullgöra de rättigheter och skyldigheter som följer av anställningsavtalet, t.ex. för att vi ska kunna betala ut lön. Vi behandlar också dina personuppgifter för att kunna fullgöra rättsliga förpliktelser som följer av de lagar som reglerar verksamheten beträffande skatteredovisning, försäkringar, arbetsmiljöansvar och liknande, eller av kollektivavtal och förpliktelser gentemot fackförbund. Vi kan också komma att behandla personuppgifter som behövs för att tillgodose ett berättigat intresse hos verksamheten inom ramen för anställningsförhållandet om detta intresse väger tyngre än din integritet.

Vilka kan vi komma att dela informationen med?

Vi anlitar vissa aktörer som behandlar personuppgifter för vår räkning, såsom våra samarbetspartners, leverantörer och underleverantörer (så kallade personuppgiftsbiträden). Samtliga har undertecknat avtal som säkerställer att de uppfyller alla lagkrav och att de hanterar uppgifterna på vårt uppdrag och enligt våra instruktioner. Bland annat har de sekretessåtaganden som skyddar dina uppgifter. Vi kommer inte att dela dina uppgifter med tredje part på något sätt som står i strid med angivna ändamål och lagliga grunder. Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter om detta krävs av tillämpliga lagar eller förordningar, eller för att svara på en begäran från en rättslig eller administrativ myndighet.

Vi vidtar alla rimliga, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras säkert och med en hög skyddsnivå.

Lagringstider

Vi sparar dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för ändamålet med behandlingen. Det kan vara så länge det krävs för anställningsavtalet och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider.

Ibland kan samma personuppgift lagras på olika ställen för olika ändamål. Om en uppgift som har gallrats ur ett system för att den inte längre är nödvändig där kan den fortfarande finnas kvar i ett annat system där den lagras med stöd av någon annan rättslig grund eller ett ändamål där personuppgiften fortfarande behövs.

Dina rättigheter

I enlighet med GDPR har du följande rättigheter:

  • Rätt till information om när och hur dina personuppgifter behandlas. Du har rätt att begära ett registerutdrag över vilka personuppgifter BAS behandlar om dig.
  • Rätt till rättelse. Vi måste se till att dina personuppgifter är korrekta och uppdaterade. Du har rätt att be oss rätta och komplettera eventuella felaktiga uppgifter.
  • Rätt till radering. Du har, under vissa förutsättningar, rätt att be att få dina uppgifter raderade. Detta gäller till exempel om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål de samlades in för. Uppgifterna kan dock behöva finnas kvar om de lagras exempelvis med stöd av avtalsförhållandet eller om vi behöver dem för att uppfylla en rättslig förpliktelse.
  • Rätt till begränsning av behandling. Du har rätt att begära att personuppgifterna i framtiden endast får behandlas för vissa avgränsade syften. Rätten till begränsning gäller bland annat när du anser att uppgifterna är felaktiga och har begärt rättelse. I dessa fall kan du även begära att behandlingen av uppgifterna begränsas under den tid som uppgifternas korrekthet utreds.
  • Du har i vissa fall rätt att när som helst få ut och använda dina personuppgifter på annat håll.
  • Rätt att göra invändningar. Du har rätt att göra invändningar mot viss behandling av dina personuppgifter. Det gäller framför allt när personuppgifter behandlas efter en intresseavvägning. Om du invänder mot behandlingen kan vi endast fortsätta behandla uppgifterna om det går att visa att det finns berättigade skäl till att uppgifterna behöver behandlas som väger tyngre än dina intressen eller om behandlingen sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk. Du har alltid rätt att invända mot att dina personuppgifter används för direktmarknadsföring.
  • Du har rätt att lämna klagomål till Datainspektionen avseende vår behandling av dina personuppgifter.

Kontaktuppgifter

Om du vill utöva dina rättigheter enligt ovan eller annars vill komma i kontakt med oss med anledning av vår behandling av dina personuppgifter kan du göra det genom att kontakta dataskyddsombudet på tel. 018-265 09 60 (BAS växel) eller e-post: dataskyddsombud@brukarass.com